РЕЄСТР наукових фахових видань України

Східно-європейський журнал передових технологій
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Восточно-европейский журнал передовых технологий
Категорiя А
Засновник(и):
Український державний університет залізничного транспорту
ПП «Технологічний центр»
Науки:
технічні (04.07.2014) наказ
технічні /01.02.04, 01.02.05, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04 / (15.03.2019) наказ
технічні (11.07.2019) наказ
Спеціальності:
031 - Релігієзнавство (15.03.2019) наказ
132 - Матеріалознавство (15.03.2019) наказ
133 - Галузеве машинобудування (15.03.2019) наказ
101 - Екологія (07.05.2019) наказ
113 - Прикладна математика (07.05.2019) наказ
121 - Інженерія програмного забезпечення (07.05.2019) наказ
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019) наказ
123 - Комп’ютерна інженерія (07.05.2019) наказ
125 - Кібербезпека (07.05.2019) наказ
126 - Інформаційні системи та технології (07.05.2019) наказ
131 - Прикладна механіка (07.05.2019) наказ
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (07.05.2019) наказ
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (07.05.2019) наказ
161 - Хімічні технології та інженерія (07.05.2019) наказ
163 - Біомедична інженерія (07.05.2019) наказ
181 - Харчові технології (07.05.2019) наказ
182 - Технології легкої промисловості (07.05.2019) наказ
261 - Пожежна безпека (07.05.2019) наказ
273 - Залізничний транспорт (07.05.2019) наказ
274 - Автомобільний транспорт (07.05.2019) наказ
275 - Транспортні технології (за видами) (07.05.2019) наказ
124 - Системний аналіз (11.07.2019) наказ
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (11.07.2019) наказ
135 - Суднобудування (11.07.2019) наказ
136 - Металургія (11.07.2019) наказ
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019) наказ
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019) наказ
143 - Атомна енергетика (11.07.2019) наказ
144 - Теплоенергетика (11.07.2019) наказ
145 - Гідроенергетика (11.07.2019) наказ
171 - Електроніка (11.07.2019) наказ
172 - Телекомунікації та радіотехніка (11.07.2019) наказ
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019) наказ
184 - Гірництво (11.07.2019) наказ
185 - Нафтогазова інженерія та технології (11.07.2019) наказ
186 - Видавництво та поліграфія (11.07.2019) наказ
271 - Річковий та морський транспорт (11.07.2019) наказ
272 - Авіаційний транспорт (11.07.2019) наказ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21546-11446 ПР від 08.09.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1729-3774(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1729-4061(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Рубрики журналу: Виробничо-технологічні системи; Інформаційні технології; Системи управління в промисловості; Процеси управління; Інформаційно-керуючі системи; Математика і кібернетика - прикладні аспекти; Прикладна фізика; Матеріалознавство; Прикладна механіка; Енергозберігаючі технології та обладнання; Технологіі органічних і неорганічних речовин та екологія; Технологіі та обладнання харчових виробництв.

Journal headlines: Engineering technological systems; Information Technology (IT); Industry Control Systems; Control Processes; Mathematics and Cybernetics - applied aspects; Applied Physics; Material Science; Technology of organic and inorganic substances and the ecology; Technology and Food Production Equipment; Applied Mechanics; Energy-saving technologies and equipment; Information and control systems.

Рубрики журнала: Производственно-технологические системы; Информационные технологии; Системы управления в промышленности; Процессы управления; Математика и кибернетика - прикладные аспекты; Прикладная физика; Материаловедение; Технологии органических и неорганических веществ и экология; Технологии и оборудование пищевых производств; Прикладная механика; Энергосберегающие технологии и оборудование; Информационно-управляющие системы.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus
CrossRef
American Chemical Society
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
DRIVER
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Electronic Journals Library
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Academic Research Index (ResearchBib)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Sherpa/Romeo
EBSCOhost
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Контактні дані

38 (057) 750-89-90
FAX:
eejet.kh@gmail.com
вул. Шатілова дача, 4, оф.702 (8 эт.), м.Харків, Україна, 61145